Cập nhật: 15:09:54 08/05/2023

- Luật Thanh tra năm 2022;

- Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022;

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022;

- Luật Cảnh sát cơ động năm 2022

- Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022  Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022;