Cập nhật: 13:50:17 14/05/2021

- Luật thanh niên được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 16/06/2020 (xem tại đây)

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (xem tại đây)

- Luật khiếu nại năm 2011 (xem tại đây)

- Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án năm 2020 (xem tại đây)

- Luật tố cáo năm 2018 (xem tại đây)