Cập nhật: 15:09:54 18/04/2022

Kiến thức cơ bản của các Luật mới ban hành, các quy định của pháp luật liên quan đến trẻ em và gia đình như:

- Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản có liên quan;

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020;

- Luật Cư trú 2020;

- Luật trẻ em 2016;

- Nghị định số 130/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.