Cập nhật: 14:46:22 08/03/2021

Download Tải file kế hoạch đính kèm

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021

          Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 25/02/2021 của Sở Tư pháp về triển khai Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 đến 2021" - năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021”, với nội dung cụ thể như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

          - Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh  thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia.

          - Thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến nhằm hưởng ứng đợt tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

          - Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và nắm bắt các văn bản pháp luật mới ban hành, có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội.

          2. Yêu cầu

          - Cuộc thi được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, huy động được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh nên, học sinh sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

          - Ban Tổ chức cuộc thi cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, đảm bảo thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia.

          II. Đối tượng, nội dung, hình thức, tiến độ và thời gian tổ chức

          1. Đối tượng

          a. Đối tượng tham gia dự thi

          Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

          b. Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Ban ra đề, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến.

          2. Nội dung:

          2.1. Đợt 1: Kiến thức cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như:

- Hiến pháp năm 2013;

- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan khác có thẩm quyền.

2.2. Đợt 2: Kiến thức cơ bản của các văn bản pháp luật mới có hiệu lực năm 2021 và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp tới người dân như:

- Luật Thanh niên;

- Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

- Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;

- Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020;

- Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018;

3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời các câu hỏi tại địa chỉ: timhieuphapluatquangnam.vn, hoặc truy cập vào banner “ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” của Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại địa chỉ: http://sotuphapqnam.gov.vn. Chi tiết về cách thức tham gia Cuộc thi thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi.

4. Thời gian:

- Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 14/3/2021:

+ Xây dựng Kế hoạch, thể lệ thi;

+ Thành lập Ban Tổ chức, Ban ra đề, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Tổ chức, Ban ra đề và phụ trách chấm chọn kết quả cuộc thi;

+ Xây dựng và thiết kế phần mềm dự thi;

+ Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm (gồm câu hỏi và đáp án).

- Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021:

+ Triển khai Kế hoạch, đăng tải thông tin, tuyên truyền, phổ biến thể lệ cuộc thi và phát động cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên toàn tỉnh;

          + Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi.

- Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 15/4/2021: Tiến hành tổ chức thi Đợt 1

- Từ ngày 15/5/2021 đến ngày 15/6/2021: Tiến hành tổ chức thi Đợt 2

- Tổng kết, khen thưởng: Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể thời gian tổng kết trao sau khi kết thúc cuộc thi. Dự kiến: Đầu tháng 7 năm 2021.

III. Cơ cấu giải thưởng, kinh phí thực hiện

          1. Cơ cấu giải thưởng cho mỗi đợt thi:

          - Giải tập thể: 04 giải thưởng gồm 01 giải nhất và 01 giải nhì và 02 giải ba.

          - Giải cá nhân: 10 giải thưởng, gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích.

          * Giá trị từng giải thưởng được thực hiện theo quy định tại Thể lệ cuộc thi.

          2. Kinh phí thực hiện

          Kinh phí tổ chức cuộc thi được chi trả từ kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 đến 2021”- năm 2021.

          IV. Tổ chức thực hiện

          1. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban ra đề thi; tham mưu Ban Tổ chức ban hành thể lệ cuộc thi;

- Xây dựng nội dung câu hỏi, theo dõi, đôn đốc việc triển khai tổ chức cuộc thi theo đúng kế hoạch; tham mưu tổ chức khen thưởng, tổng kết kịp thời cho các tập thể, cá nhân đạt giải.

- Triển khai kế hoạch, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Phối hợp với cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến xây dựng chuyên mục, phần mềm dự thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đăng tải thông tin kịp thời về kết quả cuộc thi.

- Phối hợp với Kế toán Sở lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

2. Văn phòng Sở:

Trong phạm vi trách nhiệm liên quan, phối hợp với Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” của Sở Tư pháp; giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.